Ubezpieczenia i Oszczędzanie

Ubezpieczenia osobowe

Rzadko zastanawiamy się nad tym, co stanie się z nami czy naszą rodziną, kiedy ciężko zachorujemy czy ulegniemy nagłemu wypadkowi, w wyniku którego stracimy zdrowie, a nawet życie.

Ubezpieczenia osobowe, to polisy zabezpieczające życie, tzw. dożycie i zdrowie człowieka.

Dotyczą one:

 • śmierci osoby ubezpieczonej,
 • dożycia przez osobę ubezpieczoną określonego wieku,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci.

Ubezpieczenie na życie zapewni bezpieczeństwo finansowe rodzinie ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Dzięki polisie na życie, pozostawieni bliscy otrzymają świadczenia, które pozwolą im zachować dawny standard życia.

Ubezpieczenie na dożycie, to polisa zabezpieczająca spokojną przyszłość po dożyciu do określonego z góry wieku. Nadejście wieku emerytalnego i zakończenie aktywności zawodowej, zabezpieczone są wypłatą jednorazowego lub regularnie płaconego przez ubezpieczyciela świadczenia finansowego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania, jeśli w wyniku zdarzenia losowego, ubezpieczony zostanie dotknięty kalectwem, niedołęstwem lub poważną chorobą. Ubezpieczyciel pokryje koszty koniecznych operacji, rehabilitacji lub długotrwałego leczenia.

Ubezpieczenia na życie

Klasyczne ubezpieczenie na życie, to głównie polisa ochronna, zapewniająca bezpieczeństwo finansowe rodzinie, w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dzięki niemu, pozostawieni bliscy otrzymają świadczenia, które pozwolą im zachować dawny poziom życia.

Ubezpieczenie na życie może jednak pełnić dodatkową funkcję – inwestycyjną. Za jego pomocą, możemy gromadzić i pomnażać oszczędności, zabezpieczając sobie środki np. na dodatkowe wsparcie przyszłych świadczeń emerytalnych. Taka polisa zwana jest oszczędnościowym ubezpieczeniem na życie. Nasze pieniądze pochodzące z regularnie wpłacanych składek, są w przypadku tego rodzaju polisy inwestowane na rynku, najczęściej za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Oczywiście funkcja inwestycyjna ubezpieczenia na życie jest jej opcjonalnym, dodatkowym atutem.

Każda polisa na życie ze swej zasady jest zabezpieczeniem przyszłość Twojej rodziny i osób będących pod Twoją opieką, na wypadek śmierci lub wypadku losowego, który spowodowałby Twoją niezdolność do dalszej aktywności zawodowej.

Ubezpieczenia majątkowe

Oferta ubezpieczeń majątkowych jest bardzo bogata. Polisą chronić można każdą część majątku, od mieszkania czy samochodu zaczynając, a kończąc na aparacie fotograficznym, a nawet zawartości naszej karty pamięci czy damskiej torebki. Każdą poniesioną bądź spowodowaną stratę majątku zrekompensujemy dzięki odpowiedniej polisie.

Do najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych należy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu oraz dobrowolne ubezpieczenie autocasco (AC). Ubezpieczając swój pojazd, możemy zabezpieczyć się w pełni, od każdego jego uszkodzenia, albo zdecydować się jedynie na ochronę przed kradzieżą czy wandalizmem. Podobnie z ubezpieczeniem mieszkania, to do nas należy decyzja, czy chcemy ubezpieczyć tylko określoną liczbę ryzyk (włamanie, zalanie, pożar), czy wybierzemy produkt chroniący nas od „wszystkich ryzyk”, czyli tzw. all risks. Ubezpieczeniem można objąć same mury budynku, np. na wypadek szkód spowodowanych żywiołami jak również całą jego „zawartość” od kradzieży czy uszkodzenia.

Ubezpieczenie majątkowe obejmuje także konsekwencje finansowe w przypadku nieumyślnego spowodowania szkody i zniszczenia majątku cudzego. Polacy coraz częściej decydują się na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Odpowiednio dopasowane do Twojego stylu życia ubezpieczenie, zrekompensuje wszelkie straty, jakie ponieść mogą inni, na skutek nieszczęśliwych wypadków, których w każdej chwili możesz stać się sprawcą.

Plany inwestycyjne – programy regularnego oszczędzania z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Z dobrym planem inwestycyjnym możesz mieć pewność, że zrealizujesz wszystkie założone cele.

Właściwa strategia pozwoli Ci osiągnąć stabilizację finansową i śmiało myśleć perspektywicznie, średnio i długookresowo. Wiedz, że Twoja baza kapitałowa od której naliczany jest zysk, z każdym dniem się zmniejsza. Dlatego warto zacząć nawet drobnymi kwotami, ale systematycznie i już od dziś. Nasi Brokerzy wiedzą jak to zrobić.

Plan inwestycyjny w NESTOR Kancelarii Finansowej pomoże Ci zgromadzić środki, które możesz przeznaczyć na:

 • zabezpieczenie przyszłości Twojej rodziny i dzieci,
 • pewne środki na sfinansowanie edukacji Twoich dzieci,
 • wcześniejsza spłata kredytu,
 • zabezpieczenie standardu życia w przypadku zdarzeń losowych
 • utrzymanie obecnego poziomu życia po przejściu na emeryturę
 • plany rentierskie i emerytalne

oraz unikalne korzyści prawno-księgowe:

 • wyłączenie z egzekucji komorniczej,
 • możliwość ustanowienia uposażonych i przekazania środków osobie trzeciej (np. dziecku),
 • możliwość wskazania uposażonego na wypadek śmierci,
 • zwolnienie świadczeń z podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn.

NESTOR Kancelaria Finansowa oferuje lokowanie środków metodą uśredniania. Jest to jedna z najefektywniejszych form na rynku kapitałowym, w której zysk jest jednocześnie w najmniejszym stopniu zależny od wahań koniunktury. Uśrednienie ceny zakupu jednostek funduszy (FIO), pozwala na ich regularny i tańszy zakup, który zaprocentuje w przyszłości.

Zaplanujemy Twoje inwestycje w sposób, który:

 • zwiększy efektywność Twojego portfela,
 • ograniczy ryzyko inwestycyjne,
 • spowoduje, że nawet okresy spadków wpłyną korzystnie na ogólny bilans inwestycji,
 • zapewni relatywnie wysoki poziom bezpieczeństwa ulokowanych środków.

Ponadto unikniesz ulokowania dużej kwoty na tzw. „górce”, czyli gdy ceny jednostek (FIO) osiągają rekordowy w danym momencie poziom.