Leasing

Czym jest leasing?

Leasing to wygodna forma finansowania inwestycji. Cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, a jej stała wysokość pozwala długookresowo planować wydatki.

Zalety leasingu

 • Leasing samochodów dla firm już od 1. dnia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wartość przedmiotu leasingu nawet od 15 000 zł netto.
 • Maksymalny okres finansowania wraz z wiekiem przedmiotu leasingu to 10 lat, natomiast okres finansowania to maksymalnie 84 mies.
 • Uproszczone procedury – do zawarcia umowy wystarczą jedynie wypełniony wniosek leasingowy i dokumenty rejestrowe firmy.
 • Leasing wszelkich środków trwałych z wpłatami od 5%, a w wypadku pojazdów od 0%.
 • W procedurze błyskawicznej decyzja nawet w 1 godz.
 • Bogata oferta korzystnych ubezpieczeń.

Strony umowy leasingowej

Transakcja leasingu jest umową w której udział biorą trzy strony:

 • Leasingodawca (Finansujący) – firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim w zamian za okresowe płatności
 • Leasingobiorca (Korzystający) – Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu (samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, naczepy, maszyny itp.) w zamian za okresową spłatę rat leasingowych. Raty najczęściej płacone są miesięcznie, ale dopuszczalna jest płatność rat w okresach innych niż miesiąc
 • Dostawca (Zbywca) – przedsiębiorstwo sprzedające przedmiot, który będzie następnie użytkowany przez Leasingobiorcę. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie Leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa tylko wskazany środek trwały od wybranego przez Klienta dostawcy

Leasing operacyjny

Najważniejsze cechy umowy leasingu operacyjnego:

 • Umowa została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne
 • W przypadku nieruchomości podlegających amortyzacji okres ten powinien wynosić co najmniej 10 lat
 • Suma ustalonych w umowie opłat jest równa co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu
 • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca
 • Raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów
 • Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu. Wartość wykupu oblicza się jako wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone z uwzględnieniem współczynnika 3

Najważniejsze cechy umowy leasingu

 • Umowa leasingu powinna być, pod rygorem nieważności zawarta na piśmie
 • Suma rat do spłaty uzgodnionych pomiędzy Leasingodawcą i Leasingobiorcą musi być co najmniej równa cenie zakupu przedmiotu leasingu
 • Po stronie Leasingobiorcy leży obowiązek dokonywania na własny koszt napraw, przeglądów i konserwacji przedmiotu leasingu oraz płacenia podatków związanych z własnością i posiadaniem rzeczy
 • Z chwilą zawarcia przez Leasingodawcę umowy sprzedaży z Dostawcą, na Leasingobiorcę przechodzą wszystkie uprawnienia związane z rękojmią i gwarancją. Wyjątkiem jest możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, które to uprawnienie przysługuje wyłącznie Leasingodawcy
 • Do obowiązków Leasingobiorcy należy terminowa płatność rat, zgodnie z zaakceptowanym przez niego harmonogramem. W przypadku opóźnień w płatnościach rat lub ich braku, Leasingodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy i zwrotu przedmiotu leasingu
 • Po zakończeniu umowy leasingu własność przedmiotu leasingu jest zwykle przenoszona przez Leasingodawcę na Leasingobiorcę, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób zadysponowania rzeczą po zakończeniu umowy

Leasing finansowy

Najważniejsze cechy umowy leasingu finansowego:

 • Umowa została zawarta na czas oznaczony, przy czym w tym rodzaju leasingu nie ma ograniczenia co do minimalnego, ani maksymalnego czasu trwania umowy
 • Suma rat leasingowych odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu
 • Umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Leasingobiorca
 • Rata leasingowa składa się z dwóch części – części kapitałowej stanowiącej spłatę wartości przedmiotu oraz części odsetkowej stanowiącej wynagrodzenie Leasingodawcy
 • Kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest tylko cześć odsetkowa raty leasingowej